Thúry József Alapítvány - A REFORMÁTUS GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRTÖRTÉNE

| Tartalom

2. oldal / 5: A REFORMÁTUS GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRTÖRTÉNE

A REFORMÁTUS GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRTÖRTÉNE

thury jozsef alapitvany02Az 1664 táján alakult halasi ref. „oskola”, mely a debreceni ref. Kollégium korai partikulája, könyveiről számszerint 1760-ban szól az első írásos feljegyzés. Az egyházi számadókönyvben, az ún. „öreg rationárium”-ban azt olvashatjuk, hogy az egyház elhunyt lelkésze, Kármán Pál fennmaradt könyveit özvegyétől megvásárolja (56 kötet) az iskola részére, és még ugyanezen évben további 81 kötettel gyarapszik a kisgimnázium könyvtára. 1760 és 1770 között újabb 62 kötet könyvadományról található feljegyzés, ami azt jelenti, hogy a vétel mellett a hagyományozás a könyvtárfejlesztés szokásos formája, éppen úgy mint a magyarországi nagykönyvtáraké. 1874-ben – Szilády Áron tevékenységének időszakában – 6818 kötet a könyvtári állomány. A hagyományozó állománynövekedés szépen nyomon kísérhető az iskola értesítőiből: Papp Mihály gimnáziumi tanár hagyatéka (255 kötet), dr. Farkas Imre tanár, országgyűlési képviselő, főgondnok (68 kötet) Gaál Lajos tanár hagyatéka (120 kötet), Szabó Zsigmond ref. lelkész hagyatéka (222 kötet). További adományozók voltak Szűry István (180 db), Szekér Pál és Csiszár Sándor (59 db), Gyenizse János (18 db), Szilády Áron nagyapja Szilády Benjámin (69 kötet), valamint Gyárfás István jászkun-kutató, táblabíró és Kovács Lajos MÁV főtiszt. A legjelentősebb könyvtárfejlesztés Szilády Áronnak köszönhető, aki minden művéből, az akadémiai folyóiratokból és kiadványokból számos művet juttatott el Halasra. Szilády Áron az iskolai könyvtárat már 1863-tól nyilvános kölcsönkönyvtárrá nyilvánította, amit az államosításig sikerült fenntartani, mely vasárnaponként 10-12 óra között volt nyitva. Rendkívüli lehetőség kínálkozott 1880/81-ben, amikor Csathó Alajos majsai róm. kat. plébános 3904 kötetes hagyatékát, majd 1886-ban Szilágyi Dániel konstantinápolyi könyvkereskedő antikváriumát (kb. 10000 kötet) – nagyrészt francia nyelvű turkológiai írások, 200 török nyelvű könyv – az egyház megvásárolja a gimnáziumnak. Ez a vásárlás ad biztatást Szilády Áronnak, hogy a fiatal Thúry Józsefet meghívja Halasra (1887) tanárnak és a könyvtár szakszerű rendezésére.
thury jozsef alapitvany03Az iskolapalota felépítése után (1892) Thúry Józsefet csak az új könyvtár elhelyezésével és rendezésével bízta meg Szilády Áron, amit haláláig (1906) kitűnő szakértelemmel végzett, és saját kutatásainak legtermékenyebb része is erre az időszakra tehető. Az új iskolaépület földszinti, nyugati szárnyában kapott elegáns helyet a nagykönyvtár és az olvasóterem. A 31316 kötetes könyvtár legértékesebb iratairól katalógus is készült, ami 1907-ben jelent meg nyomtatásban. A tanári kézikönyvtárral, az ifjúsági könyvtárral és az önképzőköri gyűjteménnyel együtt a nagykönyvtár összesen 45470 kötetet tartalmazott.
Az iskolai könyvtár történetének szomorú fejezete volt az 1919 őszén bekövetkező román katonai megszállás, majd 1944-ben az orosz hadműveletek háborús fosztogatásai, de az állomosítás után (1950) érte a legnagyobb csapás. A Városi Tanács rendeletére a nagykönyvtár igen értékes belsőtermi állományát – igen gyors végrehajtással – az Országos Könyvtári Központnak kellett Budapestre felküldeni. A kiválogatott könyveken kívül a könyvtári állomány java része ömlesztve, konténerekbe rakva kerül elszállításra, vagy az útöltésekbe tömve, részben magánszemélyekhez, a városi könyvtárba, a múzeumba, Kecskemétre és ki tudja még, hogy hova. A történelmi könyvtár lényegét tekintve megsemmisült. Az igényes stílbútorzatot, a faragott könyvállványokat szétszedték, és a Városi Napközi Otthon számára készítettek belőle székeket és asztalokat. Az egykoron országos hírű vidéki könyvtárközpont kifosztó és kilakoltató intézkedés következményeit a gimnázium az elmúlt ötven év alatt sem tudta pótolni.

(Sütő József nyomán * Műhely Napló, 1993. december 22.)

THÚRY JÓZSEF RÖVID ÉLETRAJZA
. oldal

KÖRLEVÉL

Kedves Tagtársam!Az idei programtervünknek megfelelően,2022. SZEPTEMBER 17-ÉN, SZOMBATONegésznapos társasági legációt szervezün...

MEGJELENT - Lyceum 2022 2. szám

A Lyceum 2022/2. száma letölthető innen
Szilády Áron Társaság - Kiskunhalas
Szilády Áron Társaság - Kiskunhalas
Minden jog fenntartva © 2014 Szilády Áron Társaság - design: www.euromarketing.hu.