Péter Dénes Népfőiskola

| Tartalom

Alapítva: 1999 Lapozzon tovább!


ELŐZMÉNYEK

A népfőiskolák intézményes története nyugat-európai hagyományokhoz kötődik, elsősorban Dániához és a skandináv népek nemzeti mozgalmainak szellemi, gazdasági, társadalmi műhelyeihez. A szabadművelődési képzések célja az volt, hogy iskolarendszeren kívüli környezetben, általános és nemzeti közismereteket sajátítsanak el a bentlakásos hallgatók, többnyire parasztifjak.

A magyarországi népfőiskolák célja hasonló volt a skandináv törekvésekhez, erősebb nemzeti jelleggel, katolikus (KALOT) és protestáns (KIE) felekezeti szervezésben, különösen az 1930-as évektől. Kerkai Jenő és Nagy Töhötöm munkája példaértékű lehetne manapság is. Sajnos a háború és az azt követő politikai változások felszámolták az egyik legjelentősebb magyar szellemi megújulást képviselő kezdeményezést. A népfőiskola közvetlen hazai előzményének Tessedik Sámuel, Wesselényi Miklós iskolateremtő törekvései tekinthetők, akik a reformkort megelőzve, illetve az 1830-as években a praktikus ismeretátadás-ismeretszerzés gyakorlatával példát mutattak Magyarországon.

Kiskunhalason az első népfőiskolai tanfolyam 1943 februárjában valósult meg. A második program 1943. november 8.– december 5-ig tartott, vezetői Paczolay István és Csordás Gábor voltak, 1944-ben. Terveztek egy leány népfőiskolai tanfolyamot is 1944. március 11–21 között, de a márciusi német megszállás a befejezését már nem tette lehetővé, s azt sem, hogy állandó népfőiskola jöhessen létre Halason. Végül a leányok részére szervezett népfőiskola 1946 február–március hónapokban, szövőtanfolyammal együtt valósulhatott meg Kiskunhalason. Vezetői: Túrmezei Erzsébet ev. diakonissza és Darányiné Kiss B. Júlia, országos leánytitkár (KLE) voltak.

Az ÁMK-ban, 1986-tól hároméves tanfolyami sorozatot hirdettek meg Szilády Áron Népfőiskola elnevezés alatt, amit saját munkámmal segítettem, majd 1994-ben a Kiskun Népfőiskola elnevezés alatt szerveztem népfőiskolai programokat. Sajnos mindkét kezdeményezésből hiányzott a helyi döntéshozó, támogató akarat, pedig a népfőiskola egy átgondolt polgári életmódfejlesztés. Az 1990-es évektől újra az érdeklődés előterébe került a népfőiskolai jellegű programok megvalósítása, gyakorlatilag a hagyományos célokkal, de már egy gyökeresen más társadalmi-szocikulturális környezetben. Több különböző kezdeményezés az európai „sikerprogramok” egyikét-másikát igyekezett honosítani, inkább kevesebb sikerrel. Ugyanakkor kiemelkedő eredményt ért el a Lakiteleki Népfőiskola és napjainkban soha nem látott módon bővül infrastuktúrája és művelődésszervező szerepe a Nemzeti Művelődési Intézet fenntartójaként is.

Kiskunhalason Karácsony Sándor pedagógiai, kultúrfilozófiai elképzeléseit, mint fontos tájékozódási értékrendet képviselő elveket vettük alapul, hogy tisztán látható legyen a Péter Dénes Népfőiskola alapértéke és -mértéke. A nemzeti tradíciók tisztelete és a korszerű, praktikus ismeretek komplex módszertanát Magyarországon úgy lehet a leghatékonyabban kidolgozni, ha azokra támaszkodunk, akik a legjobbat akarták népünknek: Apáczai Csere János (tradíció) és Karácsony Sándor (korszerű módszertan).

A kiskunhalasi Péter Dénes Népfőiskola célkitűzése a protestáns nevelési hagyományok és a korszerű nemzetstratégiai közismeretek együttes képviselése. A népfőiskolánk alapításakor – 1999 június – a Thúry József Alapítvány fenntartásában voltunk, amit 2014-ig tudtunk fenntartani, utána a Társaság vette át a Népfőiskola irányítását. Működési helyszíneink: a Kiskunhalasi Református Kollégium intézményei (Szilády Áron Ref. Gimnázium, Thúry József Könyvtár, a Gyárfás István Diákotthon, a Tormássy János Konviktus), az Új RefKör, továbbá városi fenntartású közösségi helyszínként a Végh-kúria és a Csipkeház.


ALAPVETÉSEK

PÉTER DÉNES NÉPFŐISKOLA

peter denes nepfosikola kiskunhalasSzép dolog pedig fáradozni a jóban mindenkor,
és nem csupán akkor, ha köztetek vagyok.
(Gal 4,18)

Az 1999 júniusában alapított népfőiskolánk változatlan célkitűzése a protestáns nevelési hagyományok és a korszerű nemzetstratégiai közismeretek együttes képviselése. A Péter Dénes Népfőiskola alapvetően három egymást segítő tevékenységi kört teljesít azzal, hogy a szervezeti-működési rendszere segíti az öntevékeny művelődési közösségeket, az igényes kulturális rendezvényeket, és sajátos népfőiskolai programokat valósít meg.

A Péter Dénes Népfőiskola fontos működési körébe tartoznak a szabadművelődési, közösségi programok, és a meghirdetett népfőiskolai témakörökhöz kapcsolódó szervezési, ügyintézési feladatok elvégzése, ami az alkalmi lehetőségek kihasználásával széleskörű tájékozódásra nyújt lehetőséget valamennyi résztvevőnek. Alapélményeket nyújtunk a kereszténységről, a magyarságról, a mindennapi élet kérdéseire való válaszkeresésben, és a tetterős nemzetstratégia megfogalmazásában.

PÉTER DÉNES halasi földbirtokos és író volt (Kiskunhalas, 1837. szeptember 15. – Kiskunhalas, 1904. március 16.). Halason a református templom melletti algimnáziumban kezdte tanulmányait, majd a nagykőrösi fõgimnáziumban (1851–53) Arany János kedvenc tanítványa – mindvégig Szilády iskolatársa – és ugyanitt érettségizett, majd Bécsben és Pesten jogot tanult. 1863 és 65 között az Úri Kaszinó jegyzője. A 70-es években a Vigalmi Bizottmányban tevékenykedett. 1877–1900 között – huszonkét éven át – a református egyház és gimnázium főgondnoka. Mint a presbitérium vezetője, 1892-ben az új gimnáziumi épület felépítésében Szilády Áron szövetségese. Sírja a régi ref. temetőben található. Elbeszélései jelentek meg a Vasárnapi Újságban, humoreszkjei Kíséri név alatt a Borsszem Jankóban. Egy frakk kevés című vígjátékát 1859-ben előadta a Nemzeti Színház. A népnyelvi közléseit a Magyar Nyelvőr rendszeresen közreadta és egy ízben Móricz Zsigmondot plágiummal is megvádolták, amiért Kerek Ferkó c. regényében felhasználta Péter Dénes népnyelvi értekezését (MNyr., 1879). Jelesebb munkája: Jó kedvemből. Humoros elbeszélések és életképek, 1889. Frankó Miklós 1864-ben megfestette portréját, ami a Szilády Áron Gimnázium kisdísztermében látható.

A legfontosabb kérdés, hogy milyen pénzügyi keretek között működhetne a népfőiskola. Saját bevételei között elképzelhető a támogatói utalványok (Alma Mater klubkártya) kiadása, céges adományok, önkormányzati támogatás, tandíjak, pályázatok bevételei (hazai és eu-s egyaránt), részvételi díjak stb. Az ehhez szükséges alapműködési megállapodást a Szilády Áron Társaság és a Kiskunhalasi Református Egyházközség megkötötte.

Ami előnyössé és az egész város számára nyitottá teheti a népfőiskola tevékenységét, az ún. papír nélküli képzések, előkészítők, tehetséggondozások, szülősegítések, továbbképzések vállalása, a klasszikus népfőiskolai rendezvények megtartása mellett. Kiemelt szerepet kaphat a Péter Dénes Népfőiskola a Kiskunhalasi Református Kollégium óvodájába, általános iskolájába és gimnáziumába járó gyerekek és diákok SZÜLEINEK bevonásában (kb. 1500 fő!), mert bizonyítottan növeli a tanuló és ez által az iskola és a pedagógus eredményességét.

A szülői részvételnek számos formája létezhet, de mind abból indul ki, hogy a gyermekek elsődleges nevelői a szülők. Európában már sok helyen szülőtámogató programokkal segítenek az anyáknak-apáknak abban, hogy még jobb szülővé válhassanak, így léteznek szülői szervezetek által nyújtott programok, szülő-tanár tréningek, ún. peer learning. Joyce Epstein a téma kiemelkedő kutatója a hatékony szülő-pedagógus kommunikációnak hat területét nevezi meg: aktív szülősegítés, kommunikáció, családok bevonása önkéntes munkába, otthoni tanulás, döntéshozatalba való bevonás, a helyi közösséggel való együttműködés.

Ehhez kapcsolódóan, a járási szintű hatáskörben működő népfőiskolai tevékenységünk példamutató lenne és az elsők között kapcsolódhatnánk be a kormányzati programokat támogató családsegítő, tehetséggondozó komplex programokba.


 KAPCSOLAT

A Szilády Áron Társaság 160 taggal működik Kiskunhalason. A kijelölt célkitűzéseink megvalósítását és megismertetését az együttműködésre kész intézmények, illetve társadalmi szervezetek között alapvetően fontosnak tartjuk. Az országos és helyi gyűjteményekkel, könyvtárakkal, szakmai szervezetekkel szorgalmazzuk a szakmai együttműködés valamennyi lehetséges formáját. (A Halasi Polgári Olvasókör 1863. január 10-én mutatta be alapszabályát. Az egyesület célja: a város polgárai körében a művelődés, szellemi fejlődés biztosítása társas élet formájában. Ezt segíti a folyóiratok, lapok, könyvek biztosítása és szabadelőadások, felolvasások, műkedvelő előadások tartása.)

  • Nyilvánosság

A Társaság éves programját (a Péter Dénes Népfőiskola programjait is) honlapunk tartalmazza, a szakmai katalógusokat, a rendezvények meghívóit, értesítőit postai úton megküldjük, vagy személyesen átvehető. Tevékenységéről, gazdálkodásunk legfontosabb adatait, a helyi sajtóban és honlapunkon nyilvánosságra hozzuk. Különféle eseményeinkről sajtóközleményeket, cikkeket, felhívásokat is közzé teszünk. Támogatjuk a Lyceum társasági közlönyünk kiadását (kiadója: a Vashatos Kft.), amiben szeretnénk részletesen bemutatni a célkitűzéseinkhez kapcsolódó erőfeszítéseket: a kutatási eredményeket, a nevelés és oktatás, a képességfejlesztés, az ismeretterjesztés és a nemzeti hagyományápolás területén tevékenykedő személyiségek mindennapjait. A DÉNES-NAPI (április 8., illetve közelében) „Múzsák ligetébe” – irodalmi, művészeti fórumra, egyúttal a költészet napja is – várjuk és hívjuk a fiatal verselőket és alkotókat. Felújítjuk a Péter-család sírkertjét a régi református temetőben.

  • Szilády Áron Társaság, a fenntartónk

Egykor Szilády Áron (1837-1922) ref. lelkipásztor, orientalista nyelvész és akadémikus kedves jelmondata volt a „Patria est cara“, amit a „haza drága“ kifejezéssel fordította és életének fontos gondolatává vált. Az 1993-ban alakult Társaság célja: Kiskunhalas városához kötődő tekintélyes személyiségek emlékének, szellemi örökségének ápolása, az általuk alkotott értékek közkinccsé tétele; nemes eszméiknek és a nemzeti művelődési hagyományoknak méltó és példaadó képviselete. A lokálpatrióta polgári együttműködésünk, alakulása óta több mint 25 éve alatt jelentős szerepet vállalt a polgári önazonosság, a cívis kultúra ápolására, az 1863-ban alakult Halasi Polgári Olvasókör szellemi jogutódjaként.

Tiszteletbeli elnök: Bödecs Pál lelkész-főigazgató
Elnök: Lukács László népművelő, a Péter Dénes Népfőiskola igazgatója
Alelnök tagok: Dóka József építészmérnök, Palásti Károly magyar-történelem szakos középiskolai tanár, dr. Bognárné Nagy Éva ny. iskolaigazgató, Szakál Aurél történész, múzeumigazgató. 

Munkatársak: Kiss Sándorné ügyintéző, Keresztúri Attila könyvtárosKÖRLEVÉL

Kedves Tagtársam!Az idei programtervünknek megfelelően,2022. SZEPTEMBER 17-ÉN, SZOMBATONegésznapos társasági legációt szervezün...

MEGJELENT - Lyceum 2022 2. szám

A Lyceum 2022/2. száma letölthető innen
Szilády Áron Társaság - Kiskunhalas
Szilády Áron Társaság - Kiskunhalas
Minden jog fenntartva © 2014 Szilády Áron Társaság - design: www.euromarketing.hu.